Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2021/2022 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge en del af den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder færre lektioners understøttende undervisning og dermed en kortere skoledag for visse af skolens elever.

Ressourcerne omlægges til aktiviteter, der indgår i den øvrige undervisning.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt at forkorte skoledagen i 4.-9. klasse.

På Assentoftskolen har vi omlagt 2,5 timer pr. år for 5., 6., 8. og 9. klassetrin, 3 timer pr. år for 7. klassetrin samt 3,5 timer for 4. klassetrin.

Hvordan anvendes de frigivne personaleressourcer?

De frigivne personaleresurser anvendes til 2-voksentimer, hvor klasser deles i hold/grupper primært i dansk- og matematiktimerne. Holdene kan variere i størrelser fra de meget store klasser til de mindre enheder, hvor elever med særlige behov kan få tæt voksenkontakt og ro og tryghed til at lære.

Formålet med den nedsatte undervisningstid

Formålet er i endnu højere grad at kunne leve op til, at alle elever skal have mulighed for at blive så dygtige, som de kan. Holdundervisningen på årgangen giver mulighed for en yderligere differentiering af undervisningen, der så mere specifikt kan tilrettelægges efter elevens behov og faglige niveau. Omlægningen vil medføre øget læring for den enkelte elev, give mulighed for udvikling af bedre sociale kompetencer og endvidere kunne medvirke til elevens generelle dannelse.