Skole-hjem-samarbejde

På Assentoftskolen bygger skole-hjem samarbejdet på åbenhed, tillid, dialog og forventning om gensidig ansvarlighed.

ForældreIntra er et væsentligt kommunikationsværktøj mellem skole og hjem.

Skolebestyrelsen

På Assentoftskolens hjemmeside offentliggøres Skolebestyrelsens skriftlige årsberetning og referater af de åbne skolebestyrelsesmøder.

Et af de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer deltager i hver klasses første årlige forældremøde.

Skolebestyrelsen indkalder forældrene til et årsberetningsmøde og til drøftelse af skolens virksomhed én gang årligt.

Samarbejdet om den enkelte klasse

Årgangsteamet orienterer løbende om klassens arbejde via ForældreIntra.

I 0.-9. klasse afholdes mindst ét forældremøde.

Hver klasses forældreråd opfordres til at afholde mindst ét socialt arrangement i løbet af året.

Møderne tilrettelægges så forældrene aktivt kan indgå i drøftelser om klassen og klassens undervisning.

I det første møde indgår følgende:

  • Orientering om det kommende skoleår.
  • Valg af klasseforældreråd.
  • Et forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem orienterer om skolebestyrelsens arbejde og drøfter eventuelt temaer på vegne af skolebestyrelsen

Samarbejdet om den enkelte elev

På baggrund af Undervisningsministeriets fastsatte bestemmelser om karaktergivning, udarbejdelse af elevplaner og afholdelse af nationale test fastsættes følgende:

  • Hvert barn/forældre tilbydes mindst én årlig skole-hjemsamtale. Samtalen/samtalerne gennemføres, når det skønnes nødvendigt for den enkelte elev eller efter ønske fra forældrene.
  • Inden skole-hjemsamtalen har eleven haft en samtale med en lærer eller pædagog fra klassens team.
  • Elevernes eventuelle deltagelse i skole-hjemsamtaler afklares i afdelingsdrøftelser.
  • Elevplaner og resultater af de nationale test indgår i skole-/hjemsamtalen.