Værdiregelsæt

Vision

Vi ønsker, at Assentoftskolen skal være et rart sted at være – et sted, hvor der er respekt for mennesker i både sprog og handling samt materielle værdier, og hvor såvel børn som voksne trives i stærke/sunde fællesskaber. Vi ønsker, at Assentoftskolen skal være et læringssted, hvor læring og trivsel er et fælles ansvar for elever, forældre og lærere (Skolens ansatte.)

Kerneværdier

1.  Stærke fællesskaber.

Alle skal opleve at være en del af stærke fællesskaber med gensidig respekt for hinanden. Vi skal opleve at der er en god tone og et respektfuldt sprog mellem alle. Vi skal alle være opmærksomme på at tage ansvar i forhold til hensyntagen, hjælpsomhed og opmærksomhed over for hinanden. Vi er opmærksomme på at holde et respektfuldt sprog mellem alle.

2.  Læring og faglighed.

Alle skal opleve at blive tilpas udfordret samt støttet fagligt og medvirke til, at de bedste forudsætninger for læring er til stede i undervisningen. Vi skal være gode til at tale med elever og forældre om den enkelte elevs faglige trivsel og udvikling.

3. Trivsel.

Alle elever skal have de bedste vilkår for at trives. Vi har fokus på, at alle elever skal have gode relationer og opleve at være en del af positive og trygge fællesskaber, hvor både social og faglig trivsel understøttes i løbet af skoledagen og i SFO.

4. Respekt i sprog og handling.

Alle på skolen skal holde, skabe og styrke respekten for hinanden i både sprog og handling.

Kerneværdier i praksis og ansvarlige

1. Stærke fællesskaber.

Der sættes fokus på fællesskabet ved at arbejde med elevernes sociale kompetencer og relationerne mellem eleverne. Der ses på dynamikkerne i fællesskabet - blandt andet ved trivselsundersøgelser, elevsamtaler og i de daglige observationer. Undervisningsmiljørepræsentanterne inddrages i det forebyggende arbejde og i arbejdet med at afsøge relevante tiltag i forhold til trivselsarbejdet på skolen.

Ledelse.

 • Forholder sig undersøgende i forhold til fællesskaberne på skolen i dialog med lærere og pædagoger.
 • Tager henvendelser om udfordringer i fællesskaber alvorligt og i samarbejde med team og evt. eksterne samarbejdspartnere iværksætter indsatser for at forebygge og afhjælpe udfordringer i fællesskabet og understøtter de gode fællesskaber.

Lærere og pædagoger.

 • Arbejder med fællesskabende tilgang i trivsels- og læringsmiljøet.
 • Er opmærksomme på dynamikker i fællesskabet og arbejder kontinuerligt med at styrke fællesskabet.
 • Tager hånd om observationer og henvendelser og samarbejder med ledelse og ressourcepersoner i forhold til at forebygge og afhjælpe udfordringer i fællesskabet.

Elever.

 • Der arbejdes med hensyntagen, hjælpsomhed og opmærksomhed over for hinanden - både på klasseniveau men også individuelt, hvor klassens lærere og pædagoger i samarbejde med skolens ressourcepersoner understøtter eleverne i at indgå og inddrage alle i fællesskaber, hvor der er et respektfuldt sprog mellem alle samt hensyntagen til fællesskabet.

Forældre.

 • Understøtter fællesskaberne ved at deltage i aktiviteter på skolen.
 • Støtter op om trivselsindsatser og taler respektfuldt om klassekammerater og med skolens ansatte.
 • Tager kontakt til skolen, hvis der opleves at fællesskabet er udfordret eller at en eller flere elever ikke trives.

2.Læring og faglighed.

Trivsel er også tryghed i læringsmiljøet og i faglig trivsel.  Derfor har vi fokus på, at alle oplever at kunne bidrage og deltage i læringsaktiviteter.

Alle skal opleve at blive tilpas udfordret samt støttet fagligt og medvirke til, at de bedste forudsætninger for læring er til stede i undervisningen. Skolens vejledere og ressourcepersoner er i samarbejde med lærere og pædagoger med til at understøtte den faglige trivsel og læring.

Ledelse.

 • Følger den faglige trivsel ved at være i løbende dialog ved klasse/læringskonferencer med de enkelte team og vejledere.
 • Igangsætter tiltag der kontinuerligt understøtter og udvikler kompetencer blandt lærere og pædagoger.

Lærere og pædagoger.

 • Har ambitioner for alle elever.
 • Arbejder med læringsmiljøer der tilgodeser såvel den enkelte som fællesskabet.
 • Søger i samarbejde med teamet, ledelse og skolens ressourcepersoner at udvikle praksis - eksempelvis ved to-voksen timer.
 • Vi skal være gode til at tale med elever og forældre om den enkelte elevs faglige trivsel og udvikling og tilpasse indsatser der understøtter denne.

Elever.

 • Deltager aktivt i undervisningen
 • Bidrager positivt og konstruktivt i det faglige fællesskab

Forældre.

 • Understøtter elevens faglige udvikling ved at være nysgerrige på elevens skoledag og tale positivt om skolen

3.Trivsel

Ledelse.

 • Samarbejder med team og afdelinger om forebyggende trivselsindsatser.
 • Følger trivselsdata, igangsætter og understøtter tiltag

Lærere og pædagoger.

 • Arbejde forebyggende med klassens og de enkelte elevers trivsel i fællesskabet.
 • Afholder elevsamtaler med henblik på at følge de enkelte elevers og dermed klassens trivsel.
 • Vejlede og guide elever i forhold til at indgå i fællesskaber.
 • Adressere uhensigtsmæssig adfærd med positiv anvisning til alternative handlemuligheder.
 • Arbejde med klassens sociale spilleregler. Klassemøder mv.
 • Følge op på data omkring klassens trivsel.

Elever.

 • Lytter til hinanden.
 • Viser respekt for hinanden og tager hensyn til hinanden.
 • Taler ordentligt til hinanden.
 • Passer på hinandens og skolens ting.

Forældre.

 • Medvirker til at eleverne møder stabilt i skole

4.Respekt i sprog

Ledelse.

 • Er rollemodeller i forhold til at holde en god tone og et respektfuldt sprog.
 • Holder opmærksomheden på, at der fastholdes et respektfuldt sprog og tone på skolen og iværksætter tiltag, hvis der opleves fællesskaber hvor tonen er udfordret.

Lærere og pædagoger.

 • Er rollemodeller i forhold til at holde en god tone og et respektfuldt sprog.
 • Holder opmærksomheden på, at der fastholdes et respektfuldt sprog og tone på skolen og iværksætter tiltag, hvis der opleves fællesskaber hvor tonen er udfordret.

Elever.

 • Viser respekt for hinanden og tager hensyn til hinanden.
 • Taler ordentligt til hinanden.

Forældre.

 • Er rollemodeller i forhold til at holde en god tone og et respektfuldt sprog.
 • Er deltagende i møder og arrangementer på skolen.

 

Forankring

Ved tilbagevendende dialoger blandt medarbejdere, i klasserne, elevråd og skolebestyrelse om skolens værdiregelsæt, revideres dette ved relevante bidrag til værdiregelsættet. Værdiregelsættet sættes derfor på skolebestyrelsens dagsorden 1 gang årligt. Gennem dialog, fælles forståelse og løsninger øges muligheden for, at værdiregelsættet overholdes. Ledelsen har ansvaret for at værdiregelsættet følges på skolen og sørger for, at der i samarbejde med team arbejdes med dette i klasserne samt ved årets første forældremøder.